کتاب روانشناسی ADHD درمان راهکار ها و پژوهش ها اثر مریم ملکی انتشارات دانش ارزین جهان

1,200,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 9380032 دسته:

توضیحات

اﺧﺘﻠﺎل ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ 1 (ADHD)اﺧﺘﻠﺎل ﻋﺼﺒﯽ رﺷﺪي، و از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﻮﺳﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران، 2010( . ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻠﺎل اﻟﮕﻮي ﭘﺎﯾﺪار ﻓﻘﺪان ﺗﻮﺟﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ از رﺷﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻓﺮاوانﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﻠﺎلﮔﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ-ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ، ﯾﺎ ﻫﺮﺟﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻏﯿﺮ از ﻓﺮد، ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد. ﺑﺮاي ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ از 12 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻣﺎه در ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺶ از 17 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 4 ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ باشد

نویسنده مریم ملکی
ناشر دانش ارزین جهان
شابک 9786007529201
موضوع روانشناسی
زبان نوشتار فارسی
قطع وزیری
نوع جلد مقوایی
چاپ شده در ایران
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 93
وزن 300 گرم